IP адреса серверов майнкрафт PE 1.2. Здесь вы найдете таблицу с серверами Майнкрафт PE 1.2.
20
craftpe.ru:19132
Age of Craft RPG
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5,v1.1.7
0 из 100
47
14
194.67.195.112:19132
Minecraft PE Server
v1.1.0.9,v1.1.0.55,v1.1.1,v1.1.2
19 из 250
9
3
pe.scapemc.ru:19132
Minecraft Server 853704
BloodMine
v1.2
596 из 1600
10
1
bmpe.pw:19132
Paradise World -PE
v1.2
0 из 50
83
0
109.173.126.112:19132
1.
mc.razfill.ru [1.11.2]
1.11.2
5 из 100
78
0
46.174.54.77:25565
2.
RaftCraft
v1.1, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3
3 из 500
29
0
play.rc-pe.ru:12318
3.
TNT - Server
1.11.2
Сервер Offline
29
0
46.174.49.30:25694
4.
XenonCraft.ru &g
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5,v1.1.7
44 из 200
7
0
Xenoncraft.ru:19132
5.
SugarWorld
1.11.2
0 из 500
7
0
212.22.93.23:25608
6.
Art-Rpg 1.8-1.12
1.11.2
Сервер Offline
7
0
212.22.93.43:25605
7.
WinSous 1.11.2
1.11.2
0 из 16
6
0
46.174.49.40:25662
8.
BorpMine TNTRun
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5,v1.1.7
0 из 150
6
0
best.borpmine.ru:12052
9.
Minecraft PE Server
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
Сервер Offline
5
0
Plaype.ru:19132
10.
GameMcpe
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5,v1.1.7
7 из 150
4
0
mc.gamemcpe.ru:19132
11.
51.254.104.21212155
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
Сервер Offline
4
0
54.37.94.236:12058
12.
CASESCRAFT
v1.1, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3
42 из 300
4
0
CasesMcpe.ru:19132
13.
BloodMine #5
v1.1.0.9,v1.1.0.55,v1.1.1,v1.1.2,1.1.3
64 из 150
3
0
bmpe.pw:19136
14.
IKWorld
1.11.2
Сервер Offline
3
0
212.22.93.39:25599
15.
OLYMPUS MINECRAFT - BEDWARS
1.11.2
43 из 300
2
0
ozonemc.ru
16.
AntWorld 1.1.X
v1.1, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3
16 из 1000
2
0
play.antw.ru:12224
17.
HypeMine
1.11.2
38 из 500
2
0
mc.hypemine.xyz
18.
HiiCraft
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
0 из 1000
2
0
fury.24serv.pro:12100
19.
VIP CRAFT
v1.2.10
13 из 100
2
0
vipcraft.xyz:19132
20.
SuperSky Survival 1.11.2
1.11.2
6 из 30
1
0
mc.supersky.org.ua:25565
21.
ExzT-Craft [1.8-1.11.2]
1.11.2
Сервер Offline
1
0
46.174.49.30:25755
22.
HERNYCRAFT
1.11.2
4 из 25
1
0
217.106.106.56:25602
23.
Г NexLAND -
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
30 из 100
1
0
nexworld.ga:12345
24.
^^
1.11.2
0 из 10
1
0
46.174.49.30:25677
25.
BloodMine #8
1.2.10
67 из 150
1
0
bmpe.pw:19139
26.
PEBG #1
v1.1.0.9,v1.1.0.55,v1.1.1,v1.1.2
7 из 200
1
0
pebg.ru:19132
27.
MC-Revolution ATM 2
1.11.2
0 из 50
1
0
panel.mc-revolution.ru:25581
28.
SunnyWorld
1.11.2
Сервер Offline
1
0
212.22.93.15:25618
29.
NeonPixel
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
0 из 1000
1
0
Play.neonpixel.ru:12104
0
soulcraft-pe.ru:19132
31.
MacWorld
1.11.2
0 из 200
1
0
212.22.93.42:25642
32.
MysteryTopCraft
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
0 из 50
1
0
xego.24serv.pro:12185
33.
вќ¤пј¶пЅЃпЅЋпЅ‰пЅЊпЅЃпјЈ
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
Сервер Offline
1
0
54.36.31.180:12345
34.
Hyu Ha CKoBopoDKe
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
0 из 999..
1
0
xenon.mcpehost.ru:20072
35.
!!MandarinLand!!
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
0 из 120
1
0
saint.mcpehost.ru:12185
36.
Minecraft PE Server
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
1 из 100
1
0
ru.24serv.pro:12027
37.
[1.8 - 1.11.2]
1.11.2
0 из 10
1
0
mc45.ds-host.ru:25590
38.
OldCompany
1.11.2
0 из 10
0
0
46.174.50.25:25630
39.
BelarusWorld 1.8-1.11.2
1.11.2
0 из 26
0
0
217.106.106.16:25642
0
play.elcrafto.club
41.
PublicWorld
1.11.2
Сервер Offline
0
0
46.174.49.30:25876
42.
PisosCraft 3.0
1.11.2
Сервер Offline
0
0
46.174.50.22:25568
43.
Myarena New Server
1.11.2
0 из 41
0
0
46.174.49.45:25639
44.
Myarena New Server
1.11.2
Сервер Offline
0
0
46.174.50.22:25574
45.
Vega Craft 3
1.11.2
63 из 250
0
0
mc.vega-craft.ru:25569
46.
Come and Play!
1.11.2
0 из 10
0
0
46.174.49.40:25822
47.
Server by Aristotrus
1.11.2
Сервер Offline
0
0
46.174.50.22:25593
48.
Minecraft PE Server
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
12 из 100
0
0
play.pvpcraft.ru:19141
49.
LicentiaOrbis
1.11.2
2 из 64
0
0
mc.tecode.ru:25565
50.
MemesCraft IP mc.memescraft.su
1.11.2
47 из 2018
0
0
mc.memescraft.su